Burime për Emigrantët e Kthyer

Buletin Informacioni për të Kthyerit sipas Marrëveshjes të Ripranimit, Qeveria e Serbisë

Shkarko në Shqip 

“Mbështetja për riintegrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer”
Broshura ‘Mbështetja për riintegrimin e shtetasve shqiptarë të kthyer’ përfshin informacion mbi llojet e asistencës që jepen nga Sportelet e Migracionit në Shqipëri. Për më shumë broshura përmban informacion mbi fushat që mbulohen nga Strategjia për Riintegrimin e Shtetasve Shqiptar të Kthyer 2010 – 2015 dhe veçanërisht mbi:
•    Përjashtimet nga Taksat Doganore për migrantët e kthyer;
•    Regjistrimin e fëmijëve të lindur jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë;
•    Kujdesin shëndetësor dhe sigurimet shëndetësore;
•    Sigurimet shoqërore;
•    Arsimimin;
•    Strehimin;
•    Informacion mbi investitorët;
•    Programin për bujqësinë dhe zhvillimin rural.

Kjo broshurë është bërë e mundur nëpërmjet Projektit të financuar nga IOM “Rritja e kapaciteteve të Qeverisë Shqiptare për të asistuar migrantët shqiptarë jashtë vendit dhe pas kthimit”.
Shkarko

 

Ministria e Punëve të Brendshme e Kosovës – Fletëpalosja udhërrëfyese e riintegrimit për personat e atdhesuar
Qëllimi i fletëpalosjës “Udhëzuesi për reintegrim” është  që të informojë të kthyerit për të drejtat dhe mundësitë e tyre në Kosovë dhe të ju jap udhëzime praktike për atë se kujt/cilës zyre t’i drejtohen për qasje në shërbime publike. Kjo fletëpalosje përmban informata për shërbimet e disponueshme pas kthimit:  Transporti në komunën e origjinës dhe strehimi i përkohshëm; Gjendja civile dhe regjistrimi;  Kujdesi shëndetësor; Arsimi; Punësimi; Mirëqenia sociale; Banimi social dhe prona.


Fletushka “Projekti për riatdhesim në Kosovë URA 2” ofron informata për ndihmën në kthim dhe masat reintegruese të disponueshme  vetëm për personat e kthyer prej Baden-Württemberg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen dhe Sachsen-Anhalt deri më 31.12.2012

Shkarko (Shqip)

Shkarko (Serbisht)

 
What's new?
Scholarships for Graduate Studies under FAO Scholarship Programme
 
A number of scholarships are available for graduate studies under the FAO Scholarship Programme.
Changes in the Canadian Immigration Policy taking effect on January 2013
 
In August 2012, Citizenship and Immigration Canada (CIC) has announced some modifications to Canadian immigration policy targeting primarily the Federal Skilled Workers Class program (FSWC), as well as the creation of a distinct program for skilled tradespersons. These changes aim to make it easier for foreigners with a work permit to gain permanent residence as well.
Skills Transfer Programmes and their Contribution to Development: 13-14 November 2012, Sarajevo
 
The two-day regional seminar in Sarajevo will aim to share and discuss best practices and lessons learned through case studies of skills transfer programmes, including the Temporary and Virtual Return component of the Migration for Development in the Western Balkans (MIDWEB) programme.
Reintegration of skilled migrants discussed in Skopje
 
Skopje, 7th June 2012: A roundtable workshop was held in Skopje in partnership with Migration, Asylum, Refugees Regional Initiative – Regional Centre (MARRI – RC) in order to share best practices and procedures for the successful reintegration of skilled migrants into countries of origin.
Campaign: Information Right Now
 
Forum MNE, in cooperation with Department for Youth and Sport, launched an information campaign in Montenegro.
IOM Trains Consular Staff in Montenegro on Migration Issues
 
Podgorica, 26th April 2012: As part of the Migration for Development in the Western Balkans (MIDWEB) project, IOM in Montenegro organized a two-day training on labour migration and migrant protection for personnel of the consular department at the Ministry of Foreign Affairs and European Integration.
Language and Specialist Courses in Germany
 
A number of specialist and language courses will be offered during the summer of 2012 under the DAAD Summer Academy. The courses are offered in a number of disciplines in designated academic and research institutions in Germany.
fstudio web services